15 mars 2021

Kemisk plaståtervinning öppnar nya cirkulära möjligheter

Kemisk återvinning

Quantafuels anläggning för kemisk återvinning i Skive i Danmark. I anläggningen omvandlas blandat plastavfall till pyrolysolja som BASF sedan uppgraderar till ny petrokemisk plastråvara.

Kemisk återvinning kan hjälpa Sverige i arbetet mot en cirkulär ekonomi och samtidigt ligga i framkant av en helt ny global och hållbar industri. Men för att lyckas behövs skyndsamma politiska beslut och en kraftsamling från näringslivet menar Mark Meier, vd för BASF Nordic/Baltic.

slutet av 2020 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att analysera vilka hinder som finns för att uppnå en ökad materialåtervinning av plast, med ett särskilt fokus på kemisk återvinning som ett komplement till mekanisk återvinning.

I dagsläget utgör kemisk återvinning en liten del av den totala plaståtervinningen, men potentialen är stor. Uppskattningar visar att nuvarande återvinningsprocesser tillsammans med nya såsom kemisk återvinning kan nå en global plaståtervinningsgrad på 50 procent år 2030.

Idag är återvinningsgraden endast 20 procent och det beror främst på att exempelvis färgad plast, produkter med flera olika plasttyper och blandmaterial med icke-plastmaterial inte går att återvinna på mekanisk väg. Dessa material går i dag i stället till förbränning. Med kemiska återvinningprocesser kan fler typer av plast göras till återvunna resurser vilket i sin tur kan sluta den cirkulära ekonomin.

Processerna i kemisk återvinning bryter ner polymerkedjorna i plasten i små komponenter och från dessa ursprungliga råvaror kan helt ny plast tillverkas. Kemisk återvinning kan därmed vara ett viktigt, för att inte säga avgörande, verktyg i Sveriges arbete med att öka andelen förnybara och hållbart producerade råvaror som ersätter fossila råvaror.

Ett vanligt argument mot kemisk återvinning är den mängd energi som krävs. Det är dock ett argument utan bäring med tanke på att processen till stor del är självförsörjande när det kommer till energi, samt att en stor del av energin som används i Sverige kommer från förnybara källor. Lägg därtill att kemisk återvinning av blandat plastavfall avger 50 procent mindre koldioxid än förbränning av blandat plastavfall så blir det tydligt att fördelarna är otroligt mycket större än nackdelarna.

Utöver de miljömässigt positiva effekterna utgör kemisk återvinning också stora ekonomiska möjligheter för Sverige. Genom att vara tidigt ute både vad gäller forskning, teknikutveckling och operationalisering kan Sverige få en position som marknadsledande inom en helt ny och hållbar industri.

En utveckling av en kemisk återvinningsindustri skulle föra med sig nya arbetstillfällen samtidigt som svenska företag som arbetar med teknikutveckling kan sälja tekniken via licens till andra länder.

Dessutom letar företag över hela världen med ljus och lykta efter återvunna material som de kan återföra i deras produktionsprocess och på så sätt uppnå hållbarhetsmål. Det finns alltså en växande internationell marknad för återvunna material.

Att Naturvårdsverket är i gång med utredningen om är positivt. Men för att Sverige ska kunna dra maximal nytta både miljömässigt och ekonomiskt så har vi inte råd att låta utredningen ligga på hyllan eller dras i långbänk, ansvariga politiker måste agera direkt. Vi i kemiindustrin är redo.

Mark Meier
vd för BASF Nordic/Baltic